کوهاټ سکردره ، سپين مړى کښې بارانى نالۍ کښې اووه ماشومان ډوب شوى

کوهاټ شکردره په سپين مړي علاقه کښې بارانې نالې کښې آووه ماشومان ډوب شوي دي چې پکښې درې ماشومان مړه شوي او څلور ئي مرګوني حالات کښې هسپتال ته منتقل کړي دي

کوهاټ شکردره سپين مړي علاقه کښې د يو خاندان آووه ماشومان بارانې نالې کښې هغه وخت ډوب شوي چې کم وخت ماشومانو په يو زائې لوبې کوالې، مقامى حلقو مدد سره ټول ماشومان اوبو نا رواستلې شوي دي، چې پکښې درې ماشومان مړه او څلور ماشومان په سخت تشویش ناک حالت کښې هسپتال ته منتقل کړي شوې، د ماشومانو عمرونه شپږ نا تر آتا کالو پورې ښودلې کيږې