د ساوي له اړخه د پيښور په غريب آباد علاقه کې د لوے آختر په مناسبت د بے وسه کورنيو ماشومانو کې پيزار ويشلې شوې چې پرې د علاقې خلکو د ساوي ډيره مننه ادا کړيده

د ساوي له اړخه د پيښور په غريب آباد علاقه کې د لوے آختر په مناسبت د بے وسه کورنيو ماشومانو کې پيزار ويشلې شوې چې پرې د علاقې خلکو د ساوي ډيره مننه ادا کړيده

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here